pondělí 10. ledna 2011

Sedm divů Hřebečska: Nádrž s významem pro hanácké lány

Škody za více než 60 miliard korun, padesátka zmařených životů, přes dva tisíce zničených domů, zpustošená města a obce, zničená nebo vážně poškozená infrastruktura, o škodách na lidské psychice nemluvě. Takový otisk v dějinách České republiky zanechal červenec 1997, kdy se záplavová vlna rozlila po Moravě, Slezsku a části východních Čech.

Ač povodeň, jedna z největších na území ČR vůbec, do života tisíců lidí vnesla pouze beznaděj a bláto, na mnohých místech probudila tamní samosprávy z letargie, ze zdání, že za čtyřicet let komunismu je člověk pánem přírody. Až po opadnutí velké vody se začalo pracovat, ne však všude, na čištění koryt řek a potoků, zhotovení povodňových a evakuačních plánů, opravách výstražných systémů, modernizaci techniky a také na výstavbě nových opatření. Čechy byly o pět let později na povodeň podobného rozsahu připraveny o něco lépe.

Zatopená Sázava (obec-sazava.cz)
Co se týče Hřebečska, rozlily se v létě 1997 všechny tři významné toky – Moravská Sázava, Svitava i Třebůvka, protože jsou ale všechny přítoky jiných, větších řek, přilévaly onoho pomyslného oleje do ohně již mimo sledované území. Přesto si velké vody „užili“ například obyvatelé Svitav nebo Lanškrouna a okolí.

Po opadnutí vody se také na Hřebečsku začalo rokovat o nejrůznějších opatřeních, jak zmírnit dopady podobných situací do budoucna. Na rozdíl od Troubek nad Bečvou, které tehdy povodeň téměř smetla z mapy a v roce 2010 na tom byly jen o chloupek lépe, se toho v okolí Hřebečovského hřbetu více udělalo, než namluvilo. Povodí Labe například vybudovalo soustavu čtyř poldrů na říčce Třebovka a jejích přítocích, taktéž opravilo hráz největšího rybníka u Opatova, Hvězdy. Město Svitavy se zase na přelomu tisíciletí vrhlo na čištění a úpravy koryt Svitavy a Lačnovského potoka, také k vytěžení nánosů v rybníku Rosnička a dalo by se pokračovat.

Povodeň ve Svitavách (MěÚ Svitavy)
Největší protipovodňovou stavbou je poldr Žichlínek, který Povodí Moravy vybudovalo na Moravské Sázavě v letech 2006-2008 a který má při povodních takového rázu, jako byly ty v roce 1997, ochránit města a obce podél řeky Moravy až k Olomouci, neboť Moravská Sázava je v této oblasti nejvýznamnějším přítokem.

Prozatím suchá nádrž u Žichlínku, která má zadržet až 5,9 milionu metrů krychlových vody na zátopové ploše 166 hektarů, „ostrým testem“ neprošla, její výstavbou ale bylo revitalizováno území, kde se v minulosti rozkládaly zelené louky okolo klikatící se řeky a přitékajícího Lukovského potoka. V 80. letech minulého století však byly oba toky napřímeny a louky rozorány do družstevních polí. Během stavby tak došlo k napravení těchto zásahů, vznikly zde nové mokřady, tůně a jezírka, mezi kterými meandruje řeka, část poldru byla zalesněna. Než tu bude příroda po letech velkovýrobního útisku znovu žít vlastním životem naplno, bude to ale ještě chvíli trvat.

Hráz žichlíneckého poldru (MV)
Dominantní a hlavní stavbou žichlínecké retenční nádrže je přes půl druhého kilometru dlouhá sypaná zemní hráz, která z velké části kopíruje směr silnice z Rychnova na Moravě do Žichlínku. Hráz má v nejvyšším bodě 7,6 metru, bylo na ni užito 320 tisíc metrů krychlových zeminy a její povrch je zatravněn, koruna zpevněna. Součástí hráze je samozřejmě trvalá výpust, která nijak nebrání běžnému průtoku vody v řece, na výpust navazuje 160metrový bezpečnostní přeliv jako ochranný prvek před protržením hráze při naplnění nádrže.

Poldrem prochází železniční koridor Olomouc – Česká Třebová a nádrž dělí na větší jižní a menší severní část. V jednom místě vede dráha po tzv. inundačním mostě, který tak vytváří spoj mezi oběma částmi poldru a zároveň tím snižuje nebezpečí poškození náspu železnice, který je navíc chráněn ještě menšími hrázemi podél trati. Most, který se na první pohled jeví jako zbytečný, byl z hlediska technické náročnosti nejsložitějším prvkem celé nádrže a podle serveru mosty.cz také vůbec prvním železničním mostem u nás postaveným tzv. integrální metodou, kdy je nosná konstrukce mostu propojena s opěrami.

Poldr u Žichlínku je největší retenční nádrží v České republice a patří k největším ve střední Evropě, jeho budování si vyžádalo náklady ve výši téměř 300 milionů korun. V blízké budoucnosti by ho měl ale o tento primát připravit dlouho diskutovaný poldr u Teplic nad Bečvou, který by tak se svými téměř šesti tisíci hektary byl „ochrannou rukou“ i nad nešťastnými Troubkami.

Martin Višňa
s využitím: zichlinek.eu, casopisstavebnictvi.cz, aktualne.centrum.cz, wikipedia, mosty.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat